گیتی بهدادی پور

کارشناس تغذیه


ارتباط از طریق کانال تلگ

!توجه

نکته

مقایسه آرژیروفیلی پروتئینهای وابسته به مناطق سازمان دهنده هستک در نمونه های آندومترنرمال فاز ترشحی و فاز تکثیری، هیپرپلازی آندومتر و آدنوک

چکیده

مناطق سازمان دهنده هستک با رنگ آمیزی AgNOR که یک متد با ارزش برای اندازه گیری فعالیت تکثیری سلول است، ارزیابی می شود. در این متد پروتئین های ریبوزومی هستک های فعال به صورت نقاط سیاه رنگ دیده می شوند. تعداد نقاط AgNORمی تواند در تشخیص افتراقی بین ضایعات خوش خیم و بدخیم کمک کننده و در تعیین پیش آگهی ارزشمند باشد.

در این تحقیق 120 نمونه حاصل از کورتاژ یا رحم برداری بررسی گردید. که شامل اندومتر نرمال در فاز ترشحی و فاز تکثیری هر کدام 20 مورد، انواع هیپرپلازی و آدنوکارسینوم اندومتر هر کدام 40 مورد می باشد.میانگین تعداد نقاط AgNOR در 1-نمونه اندومتر فاز ترشحی 1/2]1/0، SE [ 2-اندومتر فاز تکثیری 8/2]09/0، SE [3-هیپرپلازی اندومتر2/3]09/0، SE [4-آدنوکارسینوم اندومتر]18/0، SE [ می باشد.

در مقایسه ای که بین چهار گروه اصلی صورت گرفت بررسی آماری اختلاف معنی داری را نشان داد(P<0.000). در گروه هیپرپلازی، بین نوع Complexبا آتیپی سلولی و انواع دیگر آن اختلاف معنی داری وجود داشت(P<0.0019). در آدنوکارسینوم بینgrade I با grade II و grade III نیز تفاوت معنی دار بود(P<0.0001).در مقایسه بین گروه آدنوکارسینوم grade I و هیپرپلازی با آتیپی سلولی اختلاف معنی داری وجود داشت(P<0.000).

مقایسه میانگین بین گروه اندومتر فاز تکثیری با هیپرپلازیSimple بدون آتیپی سلولی اختلاف معنی داری نبودP=0.198. روش بررسی آماری عمدتاً (ANOVA) بوده است.

از این مطالعه نتایجی به این ترتیب بدست آمد:

1- هیپرپلازی Complex با آتیپی سلولی را از آدنوکارسینوم grade I اندومتر می توان تشخیص افتراقی داد.

2- هیپرپلازی Complex با آتیپی سلولی از دیگر گروههای هیپرپلازی قابل جدا کردن می باشد.

3- آدنوکارسینوم grade I را از grade II و garde III می توان افتراق داد.

4- اندومتر نرمال فاز تکیری را نمی توان از هیپرپلازی simple بدون آتیپی سلول افتراق داد.

واژه ای کلیدی:

1-مناطق سازمان دهنده هستک 2-نقاط AgNOR 3-اندومتر

دکتر فاطمه ساری اصلان- دکتر زین العابدنی بهدادی پور - گیتی زرین فرد


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیمطالب و مقالاتچاقی و لاغریتغذیه در بیماریهای مختلفتغذیه در دوران بارداریتغذیه در کودکان و نوجوانتغذيه و سلامت قلبتغذیه در دیابتتغذيه و سرطانمکملهای مولتی ویتامین میمیزان کالری مواد غذاییتازه های تغذیهمعرفی لینکهای مفید تغذیهلاغری به چه قیمتی؟English Sayings on FoodBiographyتجربیات علمیمقالات پدرسایتهای دیگرسوالات پزشکیپیامهای کاربران